Privacyverklaring

Algemene Privacy Statement

Deze website is in beheer van Voetbalvereniging Wilhelmus (“v.v. Wilhelmus”). Als je deze website bezoekt kan het zijn dat v.v. Wilhelmus gegevens van je verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de v.v. Wilhelmus uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van vv Wilhelmus uit:

a) een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;
b) de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
c) het uitvoeren van een contract met een betrokkene;
d) het voldoen aan een wettelijke plicht.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres, postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Legitimatienummer

 • IBAN nummer

 • Pasfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalvereniging Wilhelmus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@vvwilhelmus.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Voetbalvereniging Wilhelmus verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB

 • Verzenden van onze Nieuwsbrief

 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen

 • Vermelding naam van leden op teampagina’s en/of activiteiten op de website vvwilhelmus.nl

Indien persoonsgegevens worden gepubliceerd die je liever niet op de website getoond wil zien

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Voetbalvereniging Wilhelmus zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

Delen met anderen

Voetbalvereniging Wilhelmus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetbalvereniging Wilhelmus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beeldrecht

Tijdens de trainingen, wedstrijden en voetbal gerelateerde activiteiten bij/van v.v. Wilhelmus worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van v.v. Wilhelmus, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website v.v. Wilhelmus verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via secretaris@vvwilhelmus.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op Website ten behoeve van teamidentificatie.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Voetbalvereniging Wilhelmus gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvwilhelmus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken (tip: Je kunt hiervoor de KopieId app van de overheid gebruiken). Dit ter bescherming van je privacy. Voetbalvereniging Wilhelmus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Voetbalvereniging Wilhelmus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@vvwilhelmus.nl

Voetbalvereniging Wilhelmus heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Gegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding

– Met leveranciers van applicaties die worden gebruikt om uw gegevens te verwerken zijn verwerkers overeenkomsten gesloten.

– Het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot diegenen voor wie het noodzakelijk is in de uitvoering van hun functie

– Vrijwilligers die voor hun functioneren binnen v.v. Wilhelmus werken met persoonsgegevens zullen geïnstrueerd worden hoe ze op een goede en veilige manier met persoonsgegevens om kunnen gaan en zij zullen hiertoe ook de middelen tot hun beschikking hebben.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De v.v. Wilhelmus aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen Privacy Statement

v.v. Wilhelmus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in dit privacy statement? Neem dan contact op met secretaris@vvwilhelmus.nl

Copyright © vvwilhelmus.nl

Voorburg, mei 2018