Beleid contributie - Voetbal Vereniging Wilhelmus

Beleid contributie

Beleid contributie

Procedure en regels ten aanzien van de contributie

 

De contributiegelden zijn voor VV Wilhelmus één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Met de contributiegelden worden ballen en materialen aangeschaft maar ook het lidmaatschapsgeld aan de KNVB betaald. Helaas kost het ieder seizoen veel inspanning om de volledige contributie te incasseren. Gelet op het belang van de contributie hebben wij het beleid op het gebied van contributie verder uitgewerkt

 

Contributie

  1. Onder contributie wordt verstaan het jaarlijkse bedrag dat een lid aan Wilhelmus moet voldoen voor het behoud van zijn of haar lidmaatschap en daarbij behorende rechten.

2) Wilhelmus kiest ervoor om de contributie niet in één keer te innen, maar in twee gedeelten op twee momenten in de eerste helft van het seizoen. Voor het huidige seizoen zal op de volgende momenten worden geïnd:

 

  • Het eerste gedeelte zal worden geïncasseerd in de laatste week van Juli
  • Het tweede gedeelte zal worden geïncasseerd rond 31 oktober

 

3) Betaling gebeurt per automatische incasso, leden dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvoor het incasso is afgegeven. Uitzondering op deze regel zijn de houders van een Ooievaarspas.

 

4) Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

5) Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Achterstand in contributie

 

6) Achterstand in de betaling van de contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speelverbod. De desbetreffende speler ontvangt twee maal een herinneringsnota, waarin verzocht wordt het bedrag per omgaande te voldoen. De administratiekosten van deze herinneringsnota zijn € 5,00. Indien er dan nog niet betaald wordt, dan zal dit direct leiden tot een speel- en trainingsverbod. Pas zodra de hele nota betaald is, zal het speelverbod worden opgeheven.7) Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk c.q. moeilijk zijn tijdig de contributie te voldoen dient contact opgenomen te worden met het bestuur van Wilhelmus om eventueel een regeling te treffen. Dit kan via het emailadres bestuur@vvwilhelmus.nl   Indien een regeling wordt getroffen dient deze ook strikt te worden nageleefd. In het geval dit niet gebeurt, zal het bestuur alsnog kunnen beslissen tot het opleggen van een speel- en trainingsverbod.

 

8) Als de openstaande nota niet wordt voldaan, zal het innen van de openstaande vordering overgedragen worden aan een incassobureau, de daarbij gemaakte kosten komen ten laste van het betreffende lid.

boetes

9) Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het betreffende lid doorberekend. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een incasso.

 

10) Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op een of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een incasso.

 

11) Indien de boete niet binnen 14 dagen wordt betaald kan het bestuur het betreffende lid een train en/of een speelverbod opleggen. Het een train en/of een speelverbod wordt direct opgeheven wanneer alsnog betaald is.

 

Uitzonderingen bij het betalen van contributie

 

12) Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekt of ongeval met een lange revalidatieperiode van tenminste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffend lid schriftelijk een verzoek met redenen omkleed in bij het bestuur. Het bestuur neemt hier een besluit over, dit besluit is onbetwistbaar. De regel die voor dit besluit wordt gehanteerd is:

  • bij ernstige blessure in eerste halfjaar (voor 31/12) - restitutie tweede halfjaar
  • bij ernstige blessure in tweede halfjaar - geen restitutie
  • bij ernstige blessure in tweede halfjaar en niet hersteld bij begin nieuwe seizoen - contributie 'on hold'


Een vereniging run je samen

Een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Daarom vragen wij alle leden (of hun ouders) op welk gebied zij onze vereniging willen helpen. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, gaat het niet alleen veel gemakkelijker en sneller, maar is het ook veel gezelliger. Indien men zich minimaal 12 uur inzet voor de club door middel van verenigingstaken ( ter beoordeling van bestuur ) kan men aanspraak maken op een pas met 70 euro kantine tegoed. U kunt dit verzoek neerleggen of informatie krijgen bij bestuur@vvwilhelmus.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!